وابی سابی آتلیه

وابی سابی دست ساخته های سرامیکی یاسمن توکلی

در سال 1398 در استودیو اتر واقع در تهران شروع به فعالیت کرد. اهمیت به فرم های ابتدایی در عین حال مدرن و حفظ ماهیت خاک در دست سازه های وابی سابی قابل لمس است؛ این آثار بدون در نظر گرفتن پیش فرض های متداول در ساخت ظروف سرامیکی تولید شده و محصول نهایی تاثیر گرفته از روند اتفاقی ساخت (چرخکاری) است. بطوری که محصول بعد از اتمام کار ماهیت خود را پیدا می کند. مجموعه های ساخته شده نشان دهنده روند تکامل حرفه ای و فکری هنرمند می باشند.

محصولات وابی سابی آتلیه