سامه هوم

انسان همیشه در طول زیست خودش به طور غریزی و شاید عامدانه در حال برقراری تعادل در زندگی است

ما هم سعی کردیم این تعادل را بین هندسه و رنگ ساخته هایمان برقرار کنیم

شاید بهترین کلمه ای که بتوانیم برای موازنه بین تعادل و عدم تعادل انتخاب کنیم، کلمه میزان (میزون) باشد

میزون محاوره شده کلمه میزان به معنی تعادل و موازنه می باشد. تعادل بین هندسه و رنگ