تن

تن،حتمی ترین دلیل زنده بودن و زیستن.

برندیست که اشیای زنده و جاندار تولید می کند.چیزی که شما را می بیند، می شنود و با شما زندگی می کند.

محصولات تن خود را وابسته به بخش خاصی ازدیزاین و طراحی نمی داند و همه تجربیاتیست برای خلق افکار هنرمند.