تعادل در چیدمان

تعادل در چیدمان

جایی در میانه ی سکوت و انفجار، پر و خالی،

سخت و نرم، حضور و غیــبت؛

جریان شکل خواهد گرفت، جریانی که زندگیست.

در این جریان تعادل در لحظه ای اتفاق

خواهد افتاد و این لحظه،

لحظه تولد زیبایی خواهد بود.

این جا کلیک کنید

دسته‌بندی تعادل در چیدمان

محصولی برای نمایش وجود ندارد