ایلو

ایلو خیالی از گذشته است که به ذهنم خطور کرد و تداعی شد. گذشته شیرینی که در آن یک کودک خوشبخت بودم.

یادآوری این خاطره باعث شد تا بخواهم چیزهایی بسازم.

چیزهایی پر از شادی پر از حس انگشتر قلبی آبی!