درباره ما

کانسپت استور وابی سـابی

با هم بهتریـم

بـا رونـق گرفتـن صنعـت و افزایـش اطلاعات عمـومی هنـری در دهـه اخیر شـاهد اهمیت روز افزون مسـاله طراحی هسـتیم.

پروژه کانسـپت اسـتور وابـی سـابی بـا هـدف ایجـاد فضایـی تـازه در زمینـه طراحـی و دکوراسـیون شـکل گرفته. یاسـمن توکلـی کیوریتـور و بنیانگذار برند وابی سـابی با سـابقه تحصیلی و تجربـه کاری در زمینـه مدیریـت و کار آفرینـی همچنین سـرامیک آرتیسـت و طـراح داخلـی، بـه دنبـال فضای ایـده آل برای نمایش و تولیـد محتوا برای آثـارش تصمیـم گرفـت، حلقـه اتصـال آتلیـه بـا خریـداران در شـوروم بـرای هنرمنـدان جـوان و هـم فکرش باشـد.

فضـای فیزیکـی وابـی سـابی واقـع در شـهرک غـرب تهـران، محیطـی بـزرگ و فضایـی مینیمـال اسـت که برای چیدمان های مختلـف و برگزاری رویدادها طراحی شـده است. ایـده اصلـی، هـم افزایـی دسـت سـازه هـا و معنـا بخشـی گروهـی بـه آثـار هنرمندان در محیطی شایسته نمایش دادن آن ها به غیر از گالری هاست. همچنیـن ایجـاد محیطـی پویـا و خلاق بـرای ارتبـاط بـا فضـای طراحـی حال حاضـر در کشـور اسـت کـه امـکان خریـد فیزیکـی و تعامـل بـا محصـوالت را بـه مخاطبـان ارایـه می کند.